Wspólnota Polska

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności naszego hotelu, czyli zasady jakimi kierujemy się podczas różnych procesów realizowanych przez nas, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności zawiera zapisy dotyczące obowiązku informacyjnego, który zgodnie z aktualnymi regulacjami, jesteśmy zobowiązani względem Państwa spełnić.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych („DO”) przekazanych przez Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem www.zamekpultusk.pl, zwanego dalej „Serwisem” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystania
z Serwisu.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. Administrator dokłada wszelkich starań
w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

a) przetwarzane są zgodnie z prawem;

b) zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane;

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

5. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności (spowodowanych, np. rozwojem technologii internetowej, zmianami prawa w zakresie ODO czy rozwój Serwisu), wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony www Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronach Serwisu.

CEL ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą –kontakt poprzez formularz kontaktowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu www Administratora komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe
w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

PRAWO DOSTĘPU

1. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
o ochronie danych osobowych przysługują Użytkownikom prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

ODBIORCY DANYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

ZABEZPIECZENIE ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie
z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANIE DECYZJI

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

MECHANIZM COOKIES*

1. Pliki cookies - to zbiór danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz spersonalizowany numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3. Przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu, użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies.

Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny
z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki pozwalają poznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio zaprezentować mu stronę internetową, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami;

• zapamiętywania Użytkownika, po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu wpisywać loginu i hasła ponownie;

• tworzenia statystyk, dzięki którym możliwa jest optymalizacja stron www, zgodnie
z potrzebami Użytkowników.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
• "sesyjne" (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

• "stałe" (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez samego Użytkownika.

5. Pod względem funkcjonalności każdy plik cookies można podzielić na:

- pliki konwersji, trackowania (śledzenia), marketingowe (personalizują treść reklam), analityczne (służą do poprawy funkcjonalności strony www).

6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu samodzielnie mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Informacje dotyczące sposobów zmian ustawienia cookies można znaleźć poniżej.

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. W serwisie są zamieszczone linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowychznajdują się pod niżej wymienionymi linkami:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 *przygotowane w oparciu o materiał ze strony:  www.wszystkoociasteczkach.pl .

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

2.Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu („ADO”) jest:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa,
NIP: 5260300368, Jednostka Terenowa: Dom Polonii w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ul. Szkolna 11.

3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@zamekpultusk.pl  lub pisemnie na adres wskazany powyżej..

Cel, zakres i okres przechowywania danych osobowych

CEL

Przetwarzania Danych

RODO

Podstawa Prawna

ZAKRES

Danych

OKRES

Przechowywania

W celu zapewnienia dostępu do Serwisu
i możliwości korzystania
z niego za pomocą formularza kontaktowego.

art. 6ust.1lit. a

 - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Formularz kontaktowy :

- imię
- nazwisko,
- adres e-mail,

- nr telefonu kontaktowego. 

Dane pochodzące
z zapytań dostarczonych do obiektu poprzez formularz kontaktowy przechowywane są przez okres
12 miesięcy.

W celu świadczenie usług względem przyszłych i obecnych G ości

 (dokonywanie rezerwacji osobiście, telefonicznie lub mailowo, realizacja pobytu).

art.6ust.1lit. b

 - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem umowy.

Karta pobytu : imię i nazwisko, adres zamieszkania: ulica, miasto, kod pocztowy, serie i numer dowodu osobistego, narodowość, adres mailowy oraz telefon kontaktowy, numer rejestracyjny samochodu w przypadku korzystania z parkingu na terenie obiektu, datę przyjazdu oraz wyjazdu, numer pokoju oraz informację, czy dane Gościa zostały przekazane od Pośrednika jakim może być np. Booking czy HRS.

Dane dotyczące pobytu Gościa przechowywane są przez 6 lat licząc od końca roku, w którym, miał miejsce pobyt.

Monitoring wizyjny
– stosowany w celu zachowania należytego bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom czy
aktom wandalizmu.

 

 

 

 

 

 

 

Art.6.ust.1lit. f
 – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

 

 

 Wizerunek

z kamer wideo

Maksymalnie 2 tygodnie lub do zakończenia postępowania sądowego.

W celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz dla zgodności z przepisami prawnymi ( np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych ).

 

Nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od końca roku,
w którym Umowa wygasła, w tym

2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowe 4 lata jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili
i problemów
z ewentualną egzekucją zasądzonych należności.

W celu świadczenia usług marketingowych

art.6ust.1lit. a 

–osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Adres e-mail, numer telefonu

Do momentu wycofania zgody lub stwierdzenia przez Administratora,
że dane już nie są aktualne.

Prawo do sprzeciwu

1.W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw
i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest:

a) dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje, że prowadzenie niektórych czynności nie będzie możliwe np. nie będzie możliwy kontakt poprzez formularz kontaktowy.
b) w przypadku umowy - niezbędne do jej zawarcia.

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane
w rozumieniu RODO. Wyjątek stanowią pliki „cookies” opisane powyżej.

PODSUMOWANIE

Szanowni Państwo, dokładamy wszelkiej staranności by procesy przetwarzania Państwa danych osobowych w jak najmniejszym stopniu wkraczały w Państwa sferę prywatności jednak, jeżeli na którymkolwiek z etapów przetwarzania Państwa danych osobowych zajdzie wątpliwości co do zgodności tych działań z przepisami prawa prosimy o kontakt: iod@zamekpultusk.pl

Ostatnia zmiana: 24.01.2020 r.